Proje Koordinatörlüğü Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında Aydınlatma Beyanı

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Koordinatörülüğü, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ortaklığı ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. işbirliğinde yürütülen bu proje; bölgede açık olan meslek alanlarına yönelik, dezavantajlı bireylerden oluşan kursiyerlerden nitelikli ve donanımlı elemanlar yetiştirerek, işsizlik, sosyal güvenlik kaygısı, toplumsal sorunlar ve sosyal uyum kaygısını azaltmaya yönelik faaliyetler ile dezavantajlı grupların sosyal içermesine katkı sağlamak ve bölgedeki özellikle kadın istihdam oranlarının artmasına destek olmaktır. Proje koordinatörlüğü proje faaliyetlerinden faydalanan yararlanıcıların kişisel verilerini toplar ve “bilmesi gereken” prensibine bağlı olarak kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri işler. Verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen ilkeler ve 12 nci maddesi gereği bu verilerin korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler göz önünde bulundurularak işlem yapılır. Kayıt ortamları; elektronik veriler için bilişim sistemi sunucuları, uygulamaları, kurumsal bilgisayarlar ve depolama ortamları olup basılı dokümanlar için ise ofis ve arşivlerdir. Proje koordinatörlüğü, yararlanıcıların projeler gereği toplanan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, proje bilgilerini, Kurum ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgilerini, eğitim binası giriş-çıkış bilgilerini, kamera ve fotoğraf görüntülerini, Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplayabilmektedir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Başkanlık ile ilişki devam ettiği müddetçe doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle; • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, hukuki süreçler ve mevzuata uyum sağlanması amacıyla, • Eğitim yerleşkesi içerisinde ziyaretçilerin, can ve mal güvenliğinin sağlanması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların gereklilik ve taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla, • Yararlanıcı sağlık hizmetlerinin ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yürütülmesi amacıyla, Proje koordinatörlüğünün sunmuş olduğu hizmetlerin kullanılması amacıyla, • Kocaeli’deki kadın ve genç işsizliğinin azaltılarak istihdama katılımının kolaylaştırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilerek daha etkin ve verimli hale getirilebilmesi için yapılan istatistiki çalışmalarda ve etki analizi araştırmalarında kullanılması amacıyla, • Proje Faaliyetlerinin değerlendirildiği, süreçler ve sonuçlarının analiz edildiği araştırma ve raporlamalarda kullanılması amacıyla, • Proje Koordinatörlüğünün sunmuş olduğu hizmetlerin kullanılması amacıyla, işlenebilmektedir. Yukarıda izah edilen esaslar çerçevesinde, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin, belirtilen amaçlara bağlı kalmak kaydıyla, kanunun belirttiği yöntem ve amaçlara uygun şekilde toplanabileceğini ve işlenebileceğini, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na, Kolluk Kuvvetleri’ne, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, dava süreçlerinin takibi için ilgili danışmanlık firmalarına, avukatlara, ilgili yargı merciilerine aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Başkanlığa başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silinme talepleri üzerine yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme ve bu hakları Proje Koorditörlüğünü Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi’ne iletmek üzere Proje Koordinatörlüğüne yazılı şekilde başvurarak talep etme haklarına sahip olduğum konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim. Ayrıca, işbu Sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu; bu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Proje Koordinatörlüğüne bildireceğimi kabul ve beyan ederim. Özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dâhil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu beyan ederek bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Proje Koordinatörlüğü Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında Aydınlatma Beyanını ve iş bu Açık Rıza Metni’ni okuduğumu ve anladığımı; Veri Sorumlusu: Mesleğim var umudum var projesi koordinatörlüğü